top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Anlaşmalı boşanma davaları

 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması

 • Çekişmeli boşanma davaları

 • Boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları

 • Mal paylaşımı davaları

 • Velayet davaları

 • Nafaka davaları

 • Evlat edinme davaları

 • Aile konutu şerhi davaları

 • Soy bağına ilişkin davalar

 • Evlenmenin hükümsüzlüğü

 • Babalık davaları ve nesebin reddi davaları

 • Vasiyetname düzenlenmesi

 • Vasiyetname iptal davaları

 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek

 • Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması

 • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması

 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması

 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

 • Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması

 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi

 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi

 • Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması

 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması

 • Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması

 • Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması

 • Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması

 • Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması

 • İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması

 • İnfaz hesaplama yapılması

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi

 • Haciz işlemleri

 • Borca ve takibe itiraz işlemleri

 • İtirazın iptali davaları

 • İtirazın kaldırılması davaları

 • Menfi tespit davaları

 • İstirdat davaları

 • Çek, bono ve senet tahsili

 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları

 • İhtiyati haciz kararı alınması

 • Karşılıksız çek davaları

 • İflas hukuku işlemleri

 • İflasın ertelenmesi davaları

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Ticari alacaklar ile ilgili davalar

 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması

 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi

 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları

 • Satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Mal alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • İş akitlerinden kaynaklanan davalar

 • Genel kurul iptal davaları

 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar

 • Yurt içinde faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davalar

 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması

 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması

 • Lisans Sözleşmesi hazırlanması

 • Franchise Sözleşmesi hazırlanması

 • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • İşe iade davaları

 • Hizmet tespiti davaları

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları

 • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları

 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları

 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları

 • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaları

 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması

 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması

 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması

 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Tam yargı davaları

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar

 • İdari para cezaları ile ilgili davalar

 • İptal davaları

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat davaları

 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları

 • İmar hukukuna ilişkin davalar

 • İdari sözleşmelerden doğan davalar

 • Askeri İdare ve Yüksek İdare Mahkemesi davaları

 • Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

 • Ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali davaları

 • Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları

 • İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları

 • Disiplin cezalarının iptali davaları

 • İdari dilekçelerin denetlenmesi

 • İdari dilekçelerin düzenlenmesi ve hazırlanması

 • İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi ve denetlenmesi

 • Kamu ihale şartnamelerinin hazırlanması ve denetlenmesi

 • İdari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi

 • Kamu ihalelerine katılım

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davaları

 • Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

 • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları

Narçin Hukuk&Danışmanlık olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • Tahliye davaları

 • Kira tespit davaları

 • Temerrüt sebebi ile tahliye davaları

 • Feshi ihbar sebebi ile tahliye davaları

 • Süre bitim sebebi ile tahliye davaları

 • Yazılı taahhüt sebebi ile tahliye davaları

 • Konut ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları

 • İşyeri ihtiyacı sebebi ile tahliye davaları

 • İki haklı ihtar sebebi ile tahliye davaları

 • Kiracının iflası sebebi ile tahliye davaları

 • Kiralananın temliki halinde tahliye davaları

 • Tahliye edilen mecurda hasar tespiti davaları

 • Kiracının ölümü sebebiyle akdin feshi davaları

 • Akde aykırılık sebebi ile fesih ve tahliye davaları

 • Yeniden inşa veya imar sebebi ile tahliye davaları

 • Mühim sebeplerden dolayı akdin feshi ve tahliye davaları

AILE HUKUKU
CEZA HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU
TİCARET HUKUKU
İŞ HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU
TAZMİNAT HUKUKU
KİRA HUKUKU
bottom of page