top of page

İCRA TAKİP TÜRLERİ

Güncelleme tarihi: 29 Eyl 2022İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ödememesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir.


İlamsız İcra Yoluyla Takip

Para ve teminat alacakları için öngörülmüş bir cebri icra yoludur. Bu cebri icra yolunda alacaklının elinde herhangi bir belgenin, kambiyo senedi (çek, senet, poliçe) veya ilamın (mahkeme kararı) varlığı aranmaz. Bu belgelere sahip olmayan alacaklının alacağına kavuşmasının tek yolu ilamsız icra takibi başlatmaktır.


İlamsız icrada icra dairesinin yetkisi kesin yetki değildir. İlamsız icra takibinde genel yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yeri icra dairesidir. Bu yetki kesin yetki olmamakla birlikte takibe esas sözleşmenin yapıldığı icra dairesi de yetkilidir. Yetkiye ilişkin aykırılıklar 7 günlük süre içinde yetki itirazı ile ileri sürülür. Yetki itirazı kamu düzenine ilişkin olmadığından icra dairesi kendiliğinden yetkili olup olmadığına ilişkin bir inceleme yapamaz. Bunun için borçlunun yetki itirazında bulunması gerekir.


İlamsız takipte borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. Borçlunun haklılığı ya da haksızlığı araştırılmaz. Bu durumda alacaklı, İcra Mahkemesi’nde itirazın iptali ya da itirazın kaldırılması davası açmalıdır, davada itirazın yersizliği ve haksızlığı ortaya çıkarsa, takip kaldığı yerden devam eder ve borçlu aleyhine icra inkâr tazminatı ve kötü niyet tazminatına hükmedilir.


İlamlı İcra Yoluyla Takip

Bir mahkeme kararının yerine getirilmesi için başvurulan cebri icra yoluna ilamlı icra denir. Para ve teminat alacakları dışındaki diğer tüm alacaklar için ilamlı icra zorunludur. Para ve teminat alacakları için ilamsız icra takibi yapılabileceği gibi önce dava açarak lehe alınan ilam ile ilamlı icra takibi de yapılabilir.


İlam niteliğindeki belgeler, İcra İflas Kanunu’nun 38. Maddesinde sayılmıştır, bunun dışında özel kanunlarda da ilam niteliğinde sayılan diğer belgeler sayılmıştır. İlamların icrası, “para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası” (taşınır teslimi, çocuk teslimi, taşınmaz tahliye ve teslimi vb.), “para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası” olarak 2 grupta toplanabilir.


İlamlı icrada yetkili icra dairesi ilamsız icradan farklıdır. Alacaklı Türkiye’deki herhangi bir yer icra dairesinde ilamlı icra takibi başlatabilir. İlamlı icra takibi başladıktan sonra yerleşim yeri değişen alacaklı ilamlı icra takibinin yeni yerleşim yerine havale edilmesini isteyebilir.


İlamlı icra talebini alan icra dairesi bir icra emri düzenler ve bunu borçluya gönderir. İcra emri, ilamsız icra takibindeki ödeme emrine benzer ancak borçlu icra emrine itiraz edemez. Borçlu, hükmün verilmesinden sonra ve icra emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun itfa edildiği veya ertelendiği veya zamanaşımına uğradığı iddiasında ise icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep etmek zorundadır. Bu süre içinde icranın geri bırakılmasını talep etmeyen borçlu, icra emrinin tebliğinden sonra tebliğden önceki sebeplere dayanarak icranın geri bırakılmasını talep edemez ve borcu ödemek zorunda kalır. Borçlu borcu ödedikten alacaklıya karşı istirdat davası yapabilir.


Narçin Hukuk ve Danışmanlık olarak alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında müvekkillerimize her türlü desteği sağlamaktayız. Bize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page